Uw privacy

De Handboogschutterij Almere (hierna genoemd de HBSA) verwerkt persoonsgegevens van haar leden,  aangesloten partners en bezoekers. Registratie vindt plaats om de overeenkomst met de leden en verenigingen mogelijk te maken. Uiteraard worden persoonsgegevens van leden, klanten en bezoekers van de website, met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de platformen die eigendom zijn van de HBSA.

Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is:

Handboogschutterij Almere
Trekweg 2
1338 GA Almere
Telefoon: +31 (0)36 - 5323549
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
ingeschreven bij de KVK onder nr. 40656131

 

Lid van een Handboogvereniging

Als lid van de HBSA beschikt de vereniging over een aantal benodigde persoonsgegevens. Deze gegevens zijn gekoppeld aan uw persoonlijke lidmaatschapsnummer, dit het het bondsnummer van de Nederlandse Handboog Bond (hierna genoemd de NHB).

Welke gegevens registreren we

Voornaam, achternaam
Adres, postcode, woonplaats
Telefoonnummer(s)
Emailadres
Geboortedatum en geslacht
Gegevens t.b.v. deelname aan wedstrijden


Er zijn diverse doeleinden waarvoor de HBSA uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. In het kader van dienstverlening en overeenkomsten verwerken we om de volgende redenen uw gegevens

 Lidmaatschapsovereenkomst De gegevens zoals eerder vernoemd worden verwerkt ter uitvoering van de overeenkomst als lid van de HBSA en de NHB 
 Account aanmaken  U kunt een account aanmaken op de website van de HBSA. Hiervoor registreren we uw naam
 Wedstrijden  Voor wedstrijden publiceren we deelnemerslijsten en uitslagen
 Communicatie met leden  Wij streven ernaar zoveel mogelijk digitaal te communiceren. Daarvoor gebruiken uw email adres

 

Gegevens van websitebezoek

Wij ontvangen gegevens die wij krijgen op basis van jouw bezoek aan onze website. Voorbeelden hiervan zijn cookies. Deze gegevens gebruiken wij om een beter beeld te krijgen van onze websitebezoekers om de website te ontwikkelen.

Op de site gebruiken wij een Joomla Analytics module om de werking van de site te kunnen analyseren en om het rendement van verkeersbronnen te kunnen meten.De informatie die de HBSA verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd.  

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Derden

Voor uitvoering van verschillende diensten en platformen maken we gebruik van de diensten van derden. Hierdoor kan het voorkomen dat deze derden toegang hebben tot uw persoonsgegevens. Indien dit het geval is nemen we de passende en noodzakelijke maatregelen om te waarborgen dat de gegevens afdoende beveiligd zijn en enkel voor de overeengekomen doeleinden gebruikt worden. Hiervoor worden met de betreffende partijen verwerkers overeenkomsten afgesloten zoals verplicht onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) per 25 mei 2018.

Derden zijn:

Sportlink Online relatiebeheer (CRM)
NHB Adresgegevens tbv verzending magazine
NHB Ledenregistratie, wedstrijdregistratie

 

Bewaartermijn

De HBSA bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. 2 jaar na beëindiging van het lidmaatschap worden persoonsgegevens (vallende buiten wettelijke bewaartermijnen) verwijderd. Persoonsgegevens die een historisch doel dienen, oa. records etc, worden geminimaliseerd bewaard.

Beveiliging

De HBSA heeft de passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo zijn de volgende maatregelen genomen:

Alle personen die namens de HBSA van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding
We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoord beleid op al onze systemen
Platformen zijn voorzien van de benodigde veiligheidscertificaten omtrent online beveiliging en encryptie
Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens

 

Inzage, wijzigen en verwijderen persoonsgegevens

U hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die we van u hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Een bezwaar of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens zal beoordeeld worden op grond van de reden van verwerking. Eventuele gevolgen van verwijdering, waaronder mogelijke beëindiging van een lidmaatschap, zullen voorafgaand aan verwijdering medegedeeld worden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Binnen twee weken krijg u reactie op uw verzoek en/of bezwaar.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen we u hierover contact opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. U hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die via de websites en/of platformen via links kunnen worden bezocht. De HBSA aanvaardt uitdrukkelijk geen enkele aansprakelijkheid voor websites van derden en door deze derden gehanteerd privacybeleid.

Wijziging privacyverklaring

De HBSA behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Wij maken op deze website gebruik van cookies.